Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

calaverite
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viairmelin irmelin
calaverite
calaverite

May 23 2017

calaverite
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaSenyia Senyia
calaverite
calaverite
4963 bc6e 390
Reposted fromkyte kyte viakrainakredek krainakredek
9599 f99f 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
calaverite
5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin

May 22 2017

calaverite

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaMagnolia11 Magnolia11

May 21 2017

calaverite
9048 ae0b 390
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin

May 20 2017

calaverite
5337 1df6 390
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
calaverite
7901 a917 390
Reposted fromsoupland soupland viairmelin irmelin
calaverite
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
calaverite
1219 b516 390

lord-kitschener:

emilhamil:

Here’s a picture of my cat no one asked for.

This is absolutely what I asked for, thank you

May 19 2017

1175 3e8f 390

babyanimalgifs:

Baby Chinchilla

calaverite
calaverite
3273 0b40 390
Reposted fromchujowojakzawsze chujowojakzawsze viairmelin irmelin

May 16 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl