Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

9469 737c 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin

March 19 2017

calaverite
calaverite
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia vianiedoopisania niedoopisania
2850 b58e 390
5491 5b7c 390
calaverite
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viafalkaa falkaa
calaverite
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi.
— Piotr Najsztub
Reposted fromtwice twice viaschulz23 schulz23
calaverite
calaverite
6341 6c50 390
Reposted frommononok mononok viaxannabelle xannabelle
calaverite
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
calaverite

March 17 2017

calaverite
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

March 16 2017

calaverite
3709 2cc2 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viaAmericanlover Americanlover
0568 e32d 390
calaverite
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
calaverite
6540 6a3f 390
Reposted fromSapereAude SapereAude viaxannabelle xannabelle

March 13 2017

0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viaAmericanlover Americanlover

senseitive:

Don’t disconnect with yourself in order to connect with someone

Reposted fromhorrified horrified viairmelin irmelin
calaverite
4529 dfb5 390
Reposted fromkurtzprzezce kurtzprzezce viairmelin irmelin
calaverite
4821 8f3b 390
Reposted fromdailylife dailylife viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl