Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

calaverite
8958 5a26 390
Reposted fromnostalgia nostalgia viapierdolony pierdolony
calaverite
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
calaverite
4421 b232 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viabigevilgrin00 bigevilgrin00
calaverite
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viahumane humane

June 25 2017

5944 a789 390
Reposted fromcalcifer calcifer viaAmericanlover Americanlover
calaverite
1582 a91b 390
Reposted fromproof proof viairmelin irmelin

June 24 2017

calaverite
Witej
Reposted frombruxa bruxa viaabsolutiv absolutiv
calaverite
4812 23b9 390
Reposted fromkredkowa kredkowa viatoniewszystko toniewszystko

June 23 2017

calaverite
calaverite
Reposted fromnaich naich viairmelin irmelin
calaverite
5365 fb79 390
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
calaverite
6296 b2ad 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamayamar mayamar
7352 d8fd 390
5128 139c 390
calaverite
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viairmelin irmelin

June 17 2017

calaverite
1495 cd69 390

tastefullyoffensive:

A strong, independent dog who don’t need no man. (via seattlecitymisfit)

Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts vialordminx lordminx
calaverite
5215 4b84 390
Reposted fromeleaun eleaun viasowa sowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl